دکتر مریم محمدنژاد

ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و MMT،رمان اضطراب - افسردگی - وسواس ،افکار مزاحم و انواع هراس درمان سردرد و سایر دردهای عصبی و....زیر نظر دکتر مریم محمد نژاد ، رتبه سوم بورد کشوری در رشته روانپزشکی

روانپزشک
لیست خدمات و محصولات
 • روانپزشک

 • روانپزشکی

 • متخصص اعصاب و روان

 • درمان وسواس

 • درمان افسردگی

 • مشاوره بعد ازدواج

 • مشاوره قبل ازدواج

 • روان درمانگری

 • روانکاو

 • روانکاوی

 • ترک اعتیاد

 • دکتر روانشناس کودک

 • روانشناس تربیتی

 • روانشناس اجتماعی

 • مشاور خانواده

 • روانشناس

 • روانشناسی

 • روانشناسی رشد

 • متخصص اعصاب روان

 • بهترین روانپزشک ترک اعتیاد

 • درمان اضطراب

 • درمان اضطراب و استرس

 • درمان اضطراب وافسردگی

 • روانپزشک در تهران

 • روانپزشک در محله فاطمی

 • روانپزشکی در تهران

 • روانپزشکی در محله فاطمی

 • متخصص اعصاب و روان در تهران

 • متخصص اعصاب و روان در محله فاطمی

 • درمان وسواس در تهران

 • درمان وسواس در محله فاطمی

 • درمان افسردگی در تهران

 • درمان افسردگی در محله فاطمی

 • مشاوره بعد ازدواج در تهران

 • مشاوره بعد ازدواج در محله فاطمی

 • مشاوره قبل ازدواج در تهران

 • مشاوره قبل ازدواج در محله فاطمی

 • روان درمانگری در تهران

 • روان درمانگری در محله فاطمی

 • روانکاو در تهران

 • روانکاو در محله فاطمی

 • روانکاوی در تهران

 • روانکاوی در محله فاطمی

 • ترک اعتیاد در تهران

 • ترک اعتیاد در محله فاطمی

 • دکتر روانشناس کودک در تهران

 • دکتر روانشناس کودک در محله فاطمی

 • روانشناس تربیتی در تهران

 • روانشناس تربیتی در محله فاطمی

 • روانشناس اجتماعی در تهران

 • روانشناس اجتماعی در محله فاطمی

 • مشاور خانواده در تهران

 • مشاور خانواده در محله فاطمی

 • روانشناس در تهران

 • روانشناس در محله فاطمی

 • روانشناسی در تهران

 • روانشناسی در محله فاطمی

 • روانشناسی رشد در تهران

 • روانشناسی رشد در محله فاطمی

 • متخصص اعصاب روان در تهران

 • متخصص اعصاب روان در محله فاطمی

 • بهترین روانپزشک ترک اعتیاد در تهران

 • بهترین روانپزشک ترک اعتیاد در محله فاطمی

 • درمان اضطراب در تهران

 • درمان اضطراب در محله فاطمی

 • درمان اضطراب و استرس در تهران

 • درمان اضطراب و استرس در محله فاطمی

 • درمان اضطراب وافسردگی در تهران

 • درمان اضطراب وافسردگی در محله فاطمی

اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
 • صفحات اجتماعی :
توضیحات
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻐﻠﯽ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ:
دارای ﻣﻄﺐ ﺷﺨﺼﯽ
۱۳۸۷ – ۱۳۹۰: ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺳﻌﯽ، ﺳﺒﺰوار ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و MMT ، ﺳﺒﺰوار
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺒﺰوار
دﺳﺘﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۷-۱۳۸۴
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، ﺷﺎﻫﺮود ۱۳۸۴-۱۳۸۳
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻋﻈﯿﻤﺎ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻫﺮود ۱۳۸۳-۱۳۸۱
ﮐﺎرورز ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان ۱۳۸۰-۱۳۷۹
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ازﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در آزﻣﻮن ﺑﻮرد ﮐﺸﻮری رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ۱۳۸۷
رﺗﺒﻪ دوم در آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۶
رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۱۳۸۵
رﺗﺒﻪ ۴۴۰ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورودی داﻧﺸﮕﺎه، رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ۱۳۷۳
روان پزشکی یکی از تخصص‌های پزشکی است. این رشتهٔ تخصصی به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی می‌پردازد. ارزیابی روانپزشکی معمولاً شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی است. معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاه تصویربرداری از مغز از جمله روش‌هایی هستند که برای بررسی و ردکردن علل طبی احتمالی ایجادکننده علایم به کار می‌روند. داروها و روان‌درمانی‌ها اساس درمان‌های انجام‌شده در روانپزشکی هستند.
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید