وزارت نیرو در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

مشهد، بلوار فرهنگ، بین فرهنگ ۲۸ و ۳۰