مرکز بهداشتی درمانی در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

مرکز بهداشت ثامن - امام علی

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، خیابان آخوند خراسانی 24

مرکز بهداشت مشهد 1 - آب و برق

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، خیابان ویلای 30

مرکز بهداشت مشهد 1 - لشگر

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، خیابان فلاحی 30، بلوار فاطمیه

مرکز بهداشت مشهد 2 - بافقی

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، گلشهر، کرامت 8، میدان جوادالائمه

مرکز بهداشت مشهد 2 - پنج تن

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، بابانظر 42، چهارراه سوم

مرکز بهداشت مشهد 3 - احمدی

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، بلوار قرنی، چهارراه ابوطالب

مرکز بهداشت مشهد 3 - سیلو

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مرکز بهداشت مشهد 5 - ساختمان

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا

مشهد، شهرک رجایی، پورسینای 9

مرکز بهداشت مشهد 5 - سیدی

مرکز بهداشتی درمانی ، مرکز درمان کرونا