ایستگاه اتوبوس در مشهد محله امام رضا ع

  • در محله امام رضا (ع)

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار امام رضا

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار امام رضا

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار وکیل آباد، بین امام رضا 1 و امام رضا

ایستگاه اتوبوس میدان بسیج

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس میدان بسیج (ایستگاه اتوبوس) در محله کوشش مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله کوشش مشه...

مشهد، منطقه 8، محله امام رضا (ع)، امام رضا، نرسیده به میدان بسیج (فلکه برق)

ایستگاه اتوبوس میدان بسیج

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس میدان بسیج (ایستگاه اتوبوس) در محله سلام مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهار ایستگاه اتوبوس در محله سلام مشهد ...

مشهد، منطقه 8، محله سلام، امام رضا، نرسیده به میدان بسیج (فلکه برق)

ایستگاه اتوبوس امام رضا 59

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام رضا (ع) 59 (ایستگاه اتوبوس) در محله خرمشهر مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از نه ایستگاه اتوبوس در محله خرمشه...

مشهد، منطقه 8، محله خرمشهر، امام رضا

ایستگاه اتوبوس امام رضا 66

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام رضا (ع) 66 (ایستگاه اتوبوس) در محله خرمشهر مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از نه ایستگاه اتوبوس در محله خرمشه...

مشهد، منطقه 8، محله خرمشهر، امام رضا، بین امام رضا 64 و 66

ایستگاه اتوبوس امام رضا 67

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام رضا (ع) 67 (ایستگاه اتوبوس) در محله خرمشهر مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از نه ایستگاه اتوبوس در محله خرمشه...

مشهد، منطقه 8، محله خرمشهر، امام رضا، بین امام رضا 65 و 67

ایستگاه اتوبوس امام رضا 72

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام رضا (ع) 72 (ایستگاه اتوبوس) در محله کوشش مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله کوش...

مشهد، منطقه 8، محله کوشش، امام رضا، بین امام رضا 72 و 74

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا (ع) (ایستگاه اتوبوس) در محله ترمینال مسافربری امام رضا مشهد و خیابان امام رضا 76 - شهید فارابی 26 واقع شده است. این ایس...

مشهد، منطقه 8، محله ترمینال مسافربری امام رضا، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 11، امام رضا 76، فارابی 26

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا (ع) (ایستگاه اتوبوس) در محله ترمینال مسافربری امام رضا مشهد و خیابان امام رضا 76 - شهید فارابی 26 واقع شده است. این ایس...

مشهد، منطقه 8، محله ترمینال مسافربری امام رضا، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 11، امام رضا 76، فارابی 26

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا

ایستگاه اتوبوس

پایانه مسافربری امام رضا (ع) (پایانه مسافربری و ایستگاه سوار) در محله ترمینال مسافربری امام رضا مشهد و خیابان امام رضا واقع شده است. این پایانه یکی از...

مشهد، منطقه 8، محله ترمینال مسافربری امام رضا، خیابان امام رضا

ایستگاه اتوبوس پایانه امام رضا

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه امام رضا (ع) (ایستگاه اتوبوس) در محله ترمینال مسافربری امام رضا مشهد و خیابان امام رضا 76 - شهید فارابی 26 واقع شده است. این ایستگاه یکی از دو...

مشهد، منطقه 8، محله خرمشهر، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 11، امام رضا 76، فارابی 26

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار امام رضا واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در ...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار امام رضا

ایستگاه اتوبوس حر 33

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 33 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، بین حر 74 و 76

ایستگاه اتوبوس حر 35

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 35 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر

ایستگاه اتوبوس حر 37

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 37 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر

ایستگاه اتوبوس حر 41

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 41 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، نرسیده به حر 41

ایستگاه اتوبوس حر 47

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 47 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، بین حر 100 و 102

ایستگاه اتوبوس حر 76

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 76 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و خیابان حر 76 - شهید چمران واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس ...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، حر 76

ایستگاه اتوبوس حر 82

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 82 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، بین حر 82 و 84

ایستگاه اتوبوس حر 86

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 86 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهید...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، بین حر 84 و 86

ایستگاه اتوبوس حر 92

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 92 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و خیابان حر 96 واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک ...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، حر 96

ایستگاه اتوبوس حر 102

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس حر 102 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و بلوار حر واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محله شهرک شهی...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، بین حر 100 و 10

ایستگاه اتوبوس شهیدموسوی 15

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس شهید موسوی 15 (ایستگاه اتوبوس) در محله کوشش مشهد و خیابان امام رضا 76 - شهید موسوی 15 واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه ا...

مشهد، منطقه 8، محله کوشش، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 13، امام رضا 76، موسوی 15