ایستگاه اتوبوس در محله گلستان

  • در محله گلستان

ایستگاه اتوبوس بنفشه نهم - کد 74 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-22,22-23,22-12

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، خیابان بنفشه نهم شمالی، پلاک 17

ایستگاه اتوبوس بنفشه نهم - کد 74 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-22,22-23,22-1

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، خیابان بنفشه نهم شمالی، پلاک 17

ایستگاه اتوبوس گلها - کد 16 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19,22-12,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان، شهرک گلستان، بلوار گلها، نرسیده به خیابان امیرکبیر، پلاک 2

ایستگاه اتوبوس ناجا - کد 12 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بزرگراه همت، روبروی تعویض پلاک دهکده

ایستگاه اتوبوس ادامه مسیر کاج - کد 66 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12,22-15,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار امیر کبیر، ابتدای بلوار کاج، نبش کوچه بنفشه یکم

ایستگاه اتوبوس بنفشه 7 - کد 13 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-1

تهران، منطقه 22، محله گلستان، شهرک گلستانف بلوار گلها، روبروی بنفشه 12

ایستگاه اتوبوس بنفشه 12 - کد 36 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، بالاتر از میدان اتریش، ‌نبش خیابان لاله

ایستگاه اتوبوس بنفشه پنجم - کد 67 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12 , 22-15,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار امیر کبیر، بلوار کاج، نبش خیابان بنفشه پنجم

ایستگاه اتوبوس بنفشه هفتم - کد 68 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12,22-15,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار کاج، نبش بنفشه هشتم

ایستگاه اتوبوس سر کاج - کد 11 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بزرگراه همت، ابتدای خیابان کاج

ایستگاه اتوبوس سنگکی - کد 32 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-22,22-23,22-19,22-12,22-15

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار امیرکبیر، بعد از میدان امیرکبیر، جنب پست برق

ایستگاه اتوبوس شهرداری کاج - کد 69 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-15

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار کاج، نرسیده به بزرگراه همت، نبش بنفشه یازدهم

ایستگاه اتوبوس شهرداری - کد 73 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-22,22-23,22-12

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار کاج، بنفشه نهم جنوبی، روبروی ساختمان شماره 2، شهرداری منطقه 22

ایستگاه اتوبوس شهرداری - کد 75 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-22,22-23,22-12

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، خیابان بنفشه نهم شمالی، نبش خیابان گلخانه

ایستگاه اتوبوس کلانتری - کد 35 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12,22-22,22-23,22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، نرسیده به میدان اتریش، ‌نبش خیابان یاس 7

ایستگاه اتوبوس یاس سوم - کد 15 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19,22-12,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار گلها، نبش خیابان یاس سوم

ایستگاه اتوبوس یاس سوم - کد 34 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12,22-22,22-23,22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار امیر کبیر، بلوار گلها، جنب شرکت تاکسرانی، خیابان یاس سوم

تگاه اتوبوس گلها - کد 33 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-12,22-22,22-23,22-19

تهران، منطقه 22، محله گلستان، بلوار امیرکبیر، ابتدای بلوار گلها، نبش یاس یکم

ایستگاه اتوبوس کلانتری - کد 14 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 22-19,22-12,22-22,22-23

تهران، منطقه 22، محله گلستان