ایستگاه اتوبوس در محله ولیعصر

  • در محله ولی عصر - بی سیم

ایستگاه اتوبوس حافظ - آبان - کد 89 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,1-13,1-28,6-32

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان کریمخانزند، بعد از خیابان حافظ، پلاک 262

ایستگاه اتوبوس حافظ - کریمخان - کد 83 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-38,4-12

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان حافظ، نبش کوچه هورچهره، پلاک 643

ایستگاه اتوبوس حافظ کریمخان - کد 88 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان حافظ، نرسیده به خیابان کریمخان زند، پلاک 707

ایستگاه اتوبوس شاداب - کد 179 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-31

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان قرنی، خیابان شاداب، روبروی پلاک 26

ایستگاه اتوبوس شرکت نفت - کد 171 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-18,1-33

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان طالقانی، بعد از خیابان ولی عصر، جنب بانک تجارت، پلاک 65

ایستگاه اتوبوس طالقانی - کد 87 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان حافظ، بعد از خیابان طالقانی، پلاک 591

ایستگاه اتوبوس م ولی عصر - م امام خمینی - کد 79 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-24

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان کریمخان زند، بعد از میدان ولی عصر، پلاک 294

ایستگاه اتوبوس م ولی عصر - م معلم - کد 82 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-22

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان کریمخان زند، روبروی شرکت صنعتی نیرو محرکه، پلاک 290

ایستگاه اتوبوس میدان ولی عصر - نازی آباد - کد 75 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-40

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان ولی عصر، نرسیده به طالقانی، روبروی پلاک 557

ایستگاه اتوبوس ویلا - کد 175 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-18,1-16

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان طالقانی، بعد از خیابان استادنجات الهی (ویلا)، پلاک 258

ایستگاه اتوبوس آسیاب - کد 6 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-12

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، حیدری جنوبی نرسیده به بهرامی، جنب کیوسک روزنامه، روبه روی پ 186

ایستگاه اتوبوس آسیاب - کد 24 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-12

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، حیدری جنب کوچه سیدجوادی پ 160

ایستگاه اتوبوس امیرکبیر (طالقانی) - کد 84 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-38,4-12

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان حافظ، بعد از طالقانی، جنب دانشگاه امیرکبیر

ایستگاه اتوبوس انتهای طیب - کد 228 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-34

تهران، منطقه 15، محله ولی عصر - بی سیم، انتهای طیب نرسیده به خ عطار باشی

ایستگاه اتوبوس بنفشه - کد 5 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-12,5-25

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، خ حیدری جنوبی، نبش کوچه اکرمیه، پ 155

ایستگاه اتوبوس بنفشه - کد 25 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-12,5-25

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، حیدری جنوبی جنب پارک بنفشه جنب پ 157

ایستگاه اتوبوس بهزیستی - کد 229 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-34

تهران، منطقه 15، محله ولی عصر - بی سیم، خ عطار باشی ضلع شمالی پارک ولیعصر

ایستگاه اتوبوس بهزیستی - کد 231 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-34

تهران، منطقه 15، محله ولی عصر - بی سیم، خ عطار باشی نرسیده به خ طیب

ایستگاه اتوبوس پایانه ولیعصر - کد 230 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-34

تهران، منطقه 15، محله ولی عصر - بی سیم، پایانه ولیعصر خ رستگار مجاور خ آزادگان

ایستگاه اتوبوس تخلیه خط - کد 78 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-16,4-40,4-11,4-39,4-45,4-38,2-15

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ولی عصر، جنب سفارت عراق

ایستگاه اتوبوس چهار صد دستگاه - کد 240 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-31,10-15

تهران، منطقه 4، محله شیان و لویزان و ولیعصر، خیابان شعبانلو بعد از خیابان رحیمی پور جنب پارک

ایستگاه اتوبوس چهار صد دستگاه - کد 243 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-31,10-15

تهران، منطقه 4، محله شیان و لویزان و ولیعصر، خیابان شعبانلو جنب جنب اداره پست دانشگاه رفائی

ایستگاه اتوبوس حافظ - کد 173 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-18,1-16

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان طالقانی، بعد از پل حافظ، روبروی دفتر قبول آگهی همشهری

ایستگاه اتوبوس خواجوی کرمانی - کد 238 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-31

تهران، منطقه 15، محله ولی عصر - بی سیم، خ رضایی مجاور بن بست احمدی

ایستگاه اتوبوس داروخانه - کد 48 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-25

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، خ بهرامی روبه روی داروخانه ولیعصرپ147