ایستگاه اتوبوس در محله فردوسی

  • در محله فردوسی

ایستگاه اتوبوس استقلال - کد 77 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-29,2-15,4-17

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، چهارراه مخبر الدوله

ایستگاه اتوبوس استقلال - کد 123 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-24,1-11,1-29,1-27,2-16,2-18,1-20

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ سعدی و استقلال مخبرالدوله

ایستگاه اتوبوس امیر اعلم - کد 122 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-24,1-11,1-29,1-27,2-16,2-28

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ سعدی پائین تر بیمارستان

ایستگاه اتوبوس بانک مرکزی - کد 106 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-26,1-22

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ فردوسی روبروی بانک مرکزی

ایستگاه اتوبوس پل حافظ - کد 75 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-29,2-15,4-17,6-31

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، پل حافظ تقاطع وحدت اسلامی

ایستگاه اتوبوس جمهوری - کد 39 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,4-17,4-38,5-34,6-25

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ حافظ بعد از خ جمهوری جنب پاساژ علاء الدین

ایستگاه اتوبوس سخائی - کد 185 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-25,5-34

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، 30 متری تقاطع سخایی

ایستگاه اتوبوس سخایی - کد 309 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 625

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان سرهنگ سخایی قبل از تقاطع فردوسی

ایستگاه اتوبوس سفارت - کد 86 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,4-38

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ حافظ نرسیده به خ شهریار پ 16

ایستگاه اتوبوس سکنگر - کد 124 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-24,1-11,1-29,1-27,2-16,2-18,1-20

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ سعدی روبروی چرخ خیاطی

ایستگاه اتوبوس سی تیر - کد 301 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 412

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ امام خمینی قبل از سی تیر

ایستگاه اتوبوس عزیزخان - کد 40 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,4-17,4-38,6-25,5-34

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ حافظ بعد از پل حافظ جنب کوچه امیری پ 192

ایستگاه اتوبوس فردوسی - آرژانتین - کد 101 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-22

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، میدان امام خمینی خ فردوسی

ایستگاه اتوبوس فردوسی - کد 306 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 631

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی قبل از میدان فردوسی

ایستگاه اتوبوس فردوسی - ولیعصر - کد 100 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-26

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، میدان امام خمینی خ فردوسی

ایستگاه اتوبوس کوشک - کد 105 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-26,1-22

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، میدان فردوسی

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان دماوند ایستگاه لاله زار

ایستگاه اتوبوس منوچهری - کد 103 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-26,1-22

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خ فردوسی تقاطع منوچهری

ایستگاه اتوبوس نادری - کد 74 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-29,2-15,4-17

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، جمهوری تقاطع فردوسی

ایستگاه اتوبوس نادری - کد 76 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-29,2-15,6-31

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، اخیابان جمهوری قبل از تقاطع فردوسی