ایستگاه اتوبوس در محله خواجه نصیر

  • در محله خواجه نصیر

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، خیابان دماوند ایستگاه امام حسین

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، خیابان دماوند ایستگاه پل چوبی

ایستگاه اتوبوس طالقانی - کد 106 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-27

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، خ شریعتی قبل از خ خواجه نصیر

ایستگاه اتوبوس میدان سپاه - کد 49 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-17,2-16,1-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، خ خواجه نصیر قبل از م سپاه

ایستگاه اتوبوس حسن آباد - کد 110 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-17,2-16

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خ سرباز قبل از کوچه 48

ایستگاه اتوبوس سنگکی - کد 109 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-17,2-16

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خ سرباز قبل از کوچه زهرایی

ایستگاه اتوبوس شیخ صفی - کد 111 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-17,2-16

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خ سرباز قبل از کوچه پیروز

ایستگاه اتوبوس عظیم پور - کد 122 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، گرگان نرسیده به کوچه کمالی اصلی

ایستگاه اتوبوس عظیم پور - کد 133 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خیابان گرگان بعد از کوچه خداشناس

ایستگاه اتوبوس کاشیها - کد 130 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خیابان گرگان نرسیده به کوچه افضلی

ایستگاه اتوبوس مدرسه - کد 123 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، گرگان نرسیده به کوچه کمالی اصلی

ایستگاه اتوبوس مدرسه - کد 132 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، خیابان گرگان نرسیده به کوچه جهانی

ایستگاه اتوبوس مسجد - کد 124 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، گرگان بعد از کوچه عباسی

ایستگاه اتوبوس م نامجو ک م قیام - کد 128 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، گرگان نرسیده به کوچه شیخ یابان

ایستگاه اتوبوس نامجو - کد 127 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-18

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، گرگان نرسیده به بزرگان