ایستگاه اتوبوس در محله اکباتان

  • در محله اکباتان

ایستگاه اتوبوس اکباتان پایانه آزادی - کد 1 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان، انتهای فاز 2، روبروی بلوک 3

ایستگاه اتوبوس اکباتان مترو شریف - کد 2 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان انتهای فاز 2 روبروی بلوک 3

ایستگاه اتوبوس بازارچه - کد 14 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 شرقی روبروی بازارچه

ایستگاه اتوبوس بازارچه - کد 43 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 شرقی جنب بازارچه اکباتان

ایستگاه اتوبوس بلوک 7 - کد 4 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21,8-19,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان انتهای فاز 2 روبروی بلوک 7

ایستگاه اتوبوس بلوک 7 - کد 53 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2 شرقی روبروی بلوک 7

ایستگاه اتوبوس بلوک 9 - کد 5 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21,8-19,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان انتهای فاز 2 روبروی بلوک 9

ایستگاه اتوبوس بلوک 11 - کد 6 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21,8-19,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2 شرق جنب بلوک 11 روبروی مسجد امام خمینی

ایستگاه اتوبوس بلوک 15 - کد 7 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21,8-19,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2شرق جنب بلوک 51

ایستگاه اتوبوس بلوک 15 - کد 50 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2 شرقی روبروی بلوک 15

ایستگاه اتوبوس تره بار - کد 52 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2 شرقی جنب تره بار اکباتان

ایستگاه اتوبوس فاز 2 - کد 54 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-13,8-17,8-27,8-29,22-22,22-24

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، جاده مخصوص کرج جنب فاز 2 اکباتان

ایستگاه اتوبوس فاز 3 - کد 13 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 3 روبروی مجتمع آموزشی دین و دانش

ایستگاه اتوبوس فاز 3 - کد 44 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 3جنب مدرسه دین و دانش

ایستگاه اتوبوس فرهنگ آیه - کد 16 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 شرقی روبروی خانه فرهنگ آیه

ایستگاه اتوبوس فرهنگ آیه - کد 41 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 شرقی جنب خانه فرهنگ آیه

ایستگاه اتوبوس مسجد - کد 51 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 2 شرقی روبروی بلوک 11

ایستگاه اتوبوس ولی عصر اکباتان - کد 3 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان انتهای فاز 2 روبروی بلوک 3

ایستگاه اتوبوس A2 - کد 8 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-21,8-19,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 غربی نرسیده به سه راهی جنب بلوک A2

ایستگاه اتوبوس A2 - کد 19 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 جنب آموزشگاه علمی راشد

ایستگاه اتوبوس A2 - کد 49 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 غربی روبروی مجتمع A2

ایستگاه اتوبوس A3 - کد 17 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 شرقی روبروی مدرسه سیدالشهدا

ایستگاه اتوبوس A4-1 - کد 47 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 غربی روبروی درب مجتمع 1 A4

ایستگاه اتوبوس A4-2 - کد 11 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 غربی جنب بلوک A42

ایستگاه اتوبوس A4-2 - کد 46 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-19,8-21,8-25

تهران، منطقه 5، محله اکباتان، شهرک اکباتان فاز 1 غربی روبروی درب مجتمعA4 2