ایستگاه اتوبوس در طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان

  • در طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان

ایستگاه اتوبوس درب کوشک

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس درب کوشک (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان طیب واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شادیها، خانه ...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان طیب

ایستگاه اتوبوس هتل طوطیا

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس هتل طوطيا (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان مسجد سید واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شادیها،...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان مسجد سید، بین ابراهیم حق شناس و گلبرگ

ایستگاه اتوبوس امامزاده

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امامزاده (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان هاتف واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان امیرالموم...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان هاتف، بعد از شهشهان

ایستگاه اتوبوس امامزاده

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امامزاده (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان هاتف واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان امیرالموم...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان هاتف، بعد از شهشهان

ایستگاه اتوبوس انقلاب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس انقلاب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چهارباغ عباسی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان عی...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان پاسداران

ایستگاه اتوبوس بیت الحسین

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس بيت الحسين (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان نشاط واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند مسجد شیخ لطف الله...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان نشاط، بین رضا بحرینی و پا قلعه

ایستگاه اتوبوس بیمارستان کاشانی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس بيمارستان کاشاني (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آیت الله کاشانی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند ...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان کاشانی، بین علیرضا فروری و معصوم میرزا

ایستگاه اتوبوس پارک شهید رجایی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پارک شهيد رجايي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان باغ گلدسته واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارس...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، باغ گلدسته، نرسیده به هشت بهشت

ایستگاه اتوبوس پارک شهید رجایی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پارک شهيد رجايي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان باغ گلدسته واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارس...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، باغ گلدسته، نرسیده به بهشتی نژاد

ایستگاه اتوبوس پل فلزی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پل فلزي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شهید مطهری واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان شهید...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان مطهری، بین اردیبهشت و بهشتی

ایستگاه اتوبوس جهان نما

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس جهان نما (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان طالقانی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان سینا، ...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان طیب، خیابان طالقانی، بعد از شمس آبادی

ایستگاه اتوبوس چهارراه تختی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهار راه تختي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان عبدالرزاق واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان شیخ الاسلام

ایستگاه اتوبوس چهارراه دکتر بهشتی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهار راه دکتر بهشتي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آیت الله کاشانی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مان...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان کاشانی

ایستگاه اتوبوس چهارراه سرتیپ

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهار راه سرتيپ (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان طالقانی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان ...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان طیب، خیابان طالقانی

ایستگاه اتوبوس چهارراه شکرشکن

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهار راه شکر شکن (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان نشاط واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان ا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان نشاط، بین آقا علی بابا و دانشور

ایستگاه اتوبوس چهارراه شکرشکن

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهار راه شکر شکن (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان نشاط واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان ا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان نشاط

ایستگاه اتوبوس خیابان شمس آبادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس شمس آبادي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شهید مطهری واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان عی...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان مطهری، بعد از شمس آبادی

ایستگاه اتوبوس سه راه طیب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس سه راه طيب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان طیب واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شادیها، بیم...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان طیب، بعد از باب الرحمه

ایستگاه اتوبوس صائب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس صائب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان دکتر بهشتی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان شهید به...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان مطهری، خیابان ر بهشتی، بعد از چمن آرا

ایستگاه اتوبوس عباس آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس عباس آباد (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شمس آبادی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان عیس...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان شمس آباد، بعد از عباس آباد

ایستگاه اتوبوس قصر منشی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس قصر منشي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان نشاط واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند انگورستان ملک التجا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان نشاط، بین قصرمنشی و شاهد

ایستگاه اتوبوس مترو تختی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس مترو تختي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چهارباغ پایین واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، چهارباغ پایین، نرسیده به درب کوشک

ایستگاه اتوبوس مترو تختی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس مترو تختي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چهارباغ پایین واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شا...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، چهارباغ پایین، بین ارباب و آقاجان نیک

ایستگاه اتوبوس میدان انقلاب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ميدان انقلاب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چهارباغ عباسی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارس...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، چهارباغ عباسی

ایستگاه اتوبوس میدان انقلاب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ميدان انقلاب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان کمال اسماعیل، گلخانه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، خیابان گلخانه