ایستگاه اتوبوس در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

ایستگاه اتوبوس میدان توحید

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس میدان توحید (ایستگاه اتوبوس) در محله عامل مشهد و خیابان توحید 23 - کاشانی 50 واقع شده است و به‌صورت شبانه‌روزی به مراجعه‌کنندگان خدمات ...

مشهد، منطقه 2، محله عامل، توحید، توحید 23

ایستگاه اتوبوس 7 تیر

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس هفت تیر (ایستگاه اتوبوس) در محله هنرستان مشهد و خیابان کندرو وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و یک ایستگاه اتوبوس در محل...

مشهد، منطقه 9، محله هنرستان، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 20 و 22

ایستگاه اتوبوس 14 معصوم

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس چهارده معصوم (ایستگاه اتوبوس) در محله شهید قربانی مشهد و بلوار طبرسی شمالی، طبرسی 17، محصل شمالی، شاهی واقع شده است. این ایستگاه یکی از...

مشهد، منطقه 4، محله شهید قربانی، بلوار طبرسی شمالی، طبرسی 17، محصل شمالی، شاهی

ایستگاه اتوبوس ابتدای امامت - محله آزادشهر

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتدای امامت (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشه...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار وکیل آباد، بلوار امامت

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 40

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 40 (ایستگاه اتوبوس) در محله ده دی مشهد و بلوار امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از یازده ایستگاه اتوبوس در محله ده د...

مشهد، منطقه 8، محله ده دی، بلوار امام خمینی، بعد از ملک الشعرای بهار

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 44

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 44 (ایستگاه اتوبوس) در محله امام رضا (ع) مشهد و بلوار امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از هشت ایستگاه اتوبوس در محله...

مشهد، منطقه 8، محله امام رضا (ع)، بلوار امام خمینی، نرسیده به ملک الشعرای بهار

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 50

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 50 (ایستگاه اتوبوس) در محله امام رضا (ع) مشهد و بلوار امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از هشت ایستگاه اتوبوس در محله...

مشهد، منطقه 8، محله امام رضا (ع)، بلوار امام خمینی، بین محمود تولائی و امام خمینی 46

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 51

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 51 (ایستگاه اتوبوس) در محله امام خمینی مشهد و بلوار امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و پنج ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 8، محله خمینی، بلوار امام خمینی، بین امام خمینی 49 و 57

ایستگاه اتوبوس انتهای بلوار وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس انتهای بلوار وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتو...

مشهد، منطقه 12، محله کوهستان پارک، بلوار وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس انتهای بلوار وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس انتهای بلوار وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله وکیل آباد مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از هفت ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 12، محله وکیل آباد، بلوار وکیل آباد، نرسیده به وکیل آباد 93

ایستگاه اتوبوس انتهای وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس انتهای وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله وکیل آباد مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از هفت ایستگاه اتوبوس در محله ...

مشهد، منطقه 12، محله وکیل آباد، بلوار وکیل آباد، نرسیده به وکیل آباد 93

ایستگاه اتوبوس بیمارستان امدادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس بیمارستان امدادی (ایستگاه اتوبوس) در محله کوشش مشهد و بلوار فدائیان اسلام واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ایستگاه اتوبوس در محل...

مشهد، منطقه 7، محله کوشش، بلوار فداییان اسلام، بین فداییان اسلام 9 و 11

ایستگاه اتوبوس بیمارستان فارابی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس بیمارستان فارابی (ایستگاه اتوبوس) در محله کوثر مشهد و بلوار کوثر واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی ایستگاه اتوبوس در محله کوثر مشهد م...

مشهد، منطقه 9، محله کوثر، بلوار کوثر، ابتدای کوثر

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قائم

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قائم (ایستگاه اتوبوس) در محله احمدآباد مشهد و بلوار احمدآباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و چهار ایستگاه اتوبوس در م...

مشهد، منطقه 1، محله احمد آباد، بلوار احمدآباد، بین پرستار و میدان شریعتی

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشه...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار معلم، بلوار امامت، بین امامت 2 و وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشه...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار معلم، بلوار امامت، بین امامت 2 و وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشه...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار وکیل آباد، بلوار امامت

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه آزادی (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار وکیل آباد، بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوب...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار وکیل آباد، بلوار امامت

ایستگاه اتوبوس پایانه شریعتی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه شریعتی (ایستگاه اتوبوس) در محله بهشت مشهد و بلوار احمدآباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از یازده ایستگاه اتوبوس در محله بهشت مش...

مشهد، منطقه 1، محله بهشت، بلوار احمدآباد، بعد از احمدآباد 1

ایستگاه اتوبوس پایانه شریعتی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه شریعتی (ایستگاه اتوبوس) در محله بهشت مشهد و بلوار احمدآباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از یازده ایستگاه اتوبوس در محله بهشت مش...

مشهد، منطقه 1، محله بهشت، بلوار احمدآباد، نرسیده به میدان شریعتی

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار امام رضا

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار امام رضا

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس پایانه وکیل آباد (ایستگاه اتوبوس) در محله کوهستان پارک مشهد و بلوار وکیل آباد واقع شده است. این ایستگاه یکی از پانزده ایستگاه اتوبوس در...

مشهد، منطقه 9، محله کوهستان پارک، بلوار وکیل آباد، بین امام رضا 1 و امام رضا

ایستگاه اتوبوس تقاطع گاز طبرسی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس تقاطع گاز و طبرسی (ایستگاه اتوبوس) در محله طلاب مشهد و بلوار طبرسی جنوبی واقع شده است. این ایستگاه یکی از ده ایستگاه اتوبوس در محله طلا...

مشهد، منطقه 4، محله طلاب، بلوار طبرسی جنوبی، بین طبرسی 57 و نبوت