شرکت خمیرمایه و الکل رازی - کارخانه (ناب مایه)

3.0 (2 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت بیدستان - کارخانه

مداوا اکسیر (starmed)

شرکت شیمیایی سینا فریمان - دفتر مرکزی

شرکت کیمیا الکل زنجان - دفتر مرکزی

شرکت خمیرمایه و الکل رازی - دفتر مرکزی (ناب مایه)

شرکت سیمین تاک

شرکت بیدستان - دفتر مرکزی (سرکه قزوین)

شرکت آپاک آرارات سینا

شرکت آهار کیمیا (سهولان)

شرکت زکریا جهرم

شرکت زیست فرآورده سپاهان - دفتر مرکزی

شرکت کیمیا الکل زنجان - کارخانه

پخش بیستک

شرکت الکل خرمشهر

شرکت نگین فام طب

شرکت هامون طب مرکزی

شرکت زیست فرآورده سپاهان - کارخانه

شرکت فومن وش - دفتر مرکزی

شرکت اصطلک

شرکت صنایع فرآورده های یاسوج (یاسان)

شرکت بیستک بوم آتشین

شرکت جنوب اتانول

شرکت شیمیایی سینا فریمان - کارخانه

5.0 (1 نظر)

شرکت تعاونی زیست صنعت زرین مهر

دسته بندی مشاغل
منو