توسعه سلامت رویان

تحقیقات در دو بخش 1-زمینه دارویی، بهداشتی، آرایشی و...2-نفت و پتروشیمی

مرکز تحقیقات پزشکی تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی