شرکت هواسیستم ایران

طراحی و ساخت فن های صنعتی - غبار گیرهای صنعتی (بگ فیلتر - اسکرابر) - سیستم های انتقال مواد - سیلکون

هواکش صنعتی طراحی صنعتی فروش فیلتر صنعتی کیسه غبارگیر هوا و مایعات تولید فیلتر صنعتی