آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی رهپویان دانش کولاک

استقرار پیشرفته ترین تجهیزات ابزار دقیق از جمله GC و HPLC , GC-mass , جذب اتمی و دو سیستم گاز کروماتوگراف با اینجکتور و دتکتور های مختلف.تجهیزات...

آزمایشگاه شیمی