جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر - واحد 18

تحصیل در علمی کاربردی واحد 18 دارای مزایای زیادی است که عبارتند از: مدرک مورد تائید وزارت علوم ارئه معافیت تحصیلی بدون محدودیت سنی بدون نیاز به م...

تهران، منطقه 6، محله فاطمی، خیابان جمالزاده شمالی، کوی بزمه (معینی)، پلاک 22 و 20

تهران، منطقه 16، محله یاخچی آباد، نازی آباد، م. بهشت، خیابان طباطبایی، بلوار چهارصددستگاه، زیر بلوک هشتم

تهران، منطقه 20، محله دیلمان، شهر ری، 35 متری امام حسین، بعد از مسجد مرتضی علی، پلاک 48/6

تهران، منطقه 18، محله ولی عصر جنوبی، بزرگراه سعیدی (جاده ساوه)، سه راه ولی عصر، جنب شهرداری منطقه 18

تهران، منطقه 18، محله صاحب الزمان، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، بعد از میدان معلم، پلاک 216

تهران، منطقه 20، محله استخر، شهر ری، خیابان زکریای رازی

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان)، پلاک 45

ایستگاه اتوبوس 22 بهمن 4/18

ایستگاه اتوبوس 22بهمن 4/18 (ایستگاه اتوبوس) در محله بهمن مشهد و خیابان 22 بهمن 4 واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و سه ایستگاه اتوبوس در محله بهم...

مشهد، منطقه 3، محله بهمن، بلوار 22 بهمن، 22 بهمن 4، بین 22 بهمن 4/18 و 22 بهمن 4/13

ایستگاه اتوبوس ابوذر 18

ایستگاه اتوبوس ابوذر 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سیلو مشهد و خیابان ابوذر غربی واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهارده ایستگاه اتوبوس در محله سیلو مشه...

مشهد، منطقه 3، محله سیلو، بلوار مسلم جنوبی، ابوذر غربی، بین ابوذر 16 و 18

ایستگاه اتوبوس استادیوسفی 18

یستگاه اتوبوس استاد یوسفی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله استاد یوسفی مشهد و بلوار استاد یوسفی واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و هفت ایستگاه اتوبوس ...

مشهد، منطقه 10، محله استاد یوسفی، بلوار امامیه، بلوار استاد یوسفی، بین یوسفی 18 و 20

ایستگاه اتوبوس امامت 18

ایستگاه اتوبوس امامت 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشهر مش...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار معلم، بلوار امامت، بین امامت 18 و 20

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 18

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سراب مشهد و خیابان امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از هفت ایستگاه اتوبوس در محله سراب م...

مشهد، منطقه 8، محله سراب، امام خمینی، بین مدرس و امام خمینی 14

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 18

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سراب مشهد و خیابان امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از هفت ایستگاه اتوبوس در محله سراب م...

مشهد، منطقه 8، محله سراب، امام خمینی، بین مدرس و امام خمینی 14

ایستگاه اتوبوس امام هادی 18

اایستگاه اتوبوس امام هادی (ع) 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک امام هادی مشهد و خیابان امام هادی واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و یک ایستگاه ات...

مشهد، منطقه 10، محله شهرک امام هادی، خیابان امام هادی، بین امام هادی 16 و 18

ایستگاه اتوبوس بزرگمهر 18

ایستگاه اتوبوس بزرگمهر 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سجاد شهر مشهد و خیابان بزرگمهر جنوبی واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و یک ایستگاه اتوبوس در محل...

مشهد، منطقه 1، محله سجاد شهر، بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بین بزرگمهر 18 و

ایستگاه اتوبوس بهارستان 18

ایستگاه اتوبوس بهارستان 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سجاد شهر مشهد و خیابان بهارستان واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و یک ایستگاه اتوبوس در محله سج...

مشهد، منطقه 1، محله سجاد شهر، بلوار فردوسی، فردوسی 18، بین ابن سینا و بهارستان 16

ایستگاه اتوبوس تقویه 18

ایستگاه اتوبوس تقویه 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله امیریه مشهد و خیابان میثاق 35 واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهل و چهار ایستگاه اتوبوس در محله امیر...

مشهد، منطقه 12، محله امیریه، بلوار امیریه، بلوار سجادیه، میثاق35

ایستگاه اتوبوس سرافرازان 18

ایستگاه اتوبوس سرافرازان 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله سرافرازان مشهد و بلوار سرافرازان واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهل و چهار ایستگاه اتوبوس در مح...

مشهد، منطقه 9، محله سرافرازان، بلوار نماز، بلوار سرافرازان، بین رهایی و سرافرازان 18

ایستگاه اتوبوس شهید بسکابادی 18

ایستگاه اتوبوس شهید بسکابادی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک شهید باهنر مشهد و خیابان حر 41 - شهید بسکابادی واقع شده است. این ایستگاه یکی از شانزده ا...

مشهد، منطقه 6، محله شهرک شهید باهنر، بلوار حر، حر 41، بین بسکابادی 16 و 18

ایستگاه اتوبوس شهیدرستمی 18

ایستگاه اتوبوس شهید رستمی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله کارمندان دوم مشهد و بلوار شهید رستمی واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی ایستگاه اتوبوس در محله ...

مشهد، منطقه 6، محله کارمندان دوم، بلوار شهید رستمی، بین رستمی 20 و 21

ایستگاه اتوبوس شهیدصادقی 18

ایستگاه اتوبوس شهید صادقی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله ارشاد مشهد و بلوار شهید صادقی واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهارده ایستگاه اتوبوس در محله ارش...

مشهد، منطقه 1، محله ارشاد، بلوار صادقی، بین صادقی 18 و 20

ایستگاه اتوبوس شهیدصادقی 18

یستگاه اتوبوس شهید صادقی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله ارشاد مشهد و بلوار شهید صادقی واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهارده ایستگاه اتوبوس در محله ارشا...

مشهد، منطقه 1، محله ارشاد، بلوار صادقی، بین صادقی 18 و 20

ایستگاه اتوبوس شهیدفلاحی 18

ایستگاه اتوبوس شهید فلاحی 18 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهرک لشکر مشهد و بلوار شهید فلاحی واقع شده است. این ایستگاه یکی از نه ایستگاه اتوبوس در محله شهر...

مشهد، منطقه 10، محله شهرک لشکر، بلوار شاهد، بلوار فلاحی، نرسیده به فلاحی 16 هاشمی مهنه

عبارات پیشنهادی متناسب با جستجو: