بهترین کلینیک اختلالات خواب

دکتر خسرو صادق نیت

تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب): هدف از این تست تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) و اتفاقات غیر طبیعی...

تهران، منطقه 2، کوی نصر (گیشا)، علیالی (پیروزی) غربی، پ. 77، ط. پنجم

مشهد، پرستار، بین پرستار 3 و 5، ساختمان پرستار، ط. اول

مشهد، م. آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه طب کار