وزارت آموزش و پرورش

4.8 (2 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

5.0 (1 نظر)

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل - مدیرکل

4.5 (2 نظر)

اداره آموزش و پرورش ساوه

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش شهرضا

5.0 (2 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز - آموزش ابتدایی

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش سمیرم - امور اداری

4.5 (1 نظر)

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

5.0 (1 نظر)

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش کاشمر - معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

5.0 (1 نظر)

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

4.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش مه ولات

3.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج

4.5 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد - ارزیابی عملکرد

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ساوه - امور اداری

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج - معاونت ابتدایی

5.0 (2 نظر)

اداره آموزش و پرورش رحمت آباد

5.0 (1 نظر)

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

4.5 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 قم

2.3 (6 نظر)

اداره آموزش و پرورش گلبهار - سنجش

4.5 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش برخوار

4.5 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش سامن

5.0 (1 نظر)

اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج - بازرسی و رسیدگی به شکایت

5.0 (2 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو