شهرداری منطقه 19 - ناحیه 5

4.5 (2 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شهرداری منطقه 1

2.5 (1 نظر)

شهرداری منطقه 5

3.5 (2 نظر)

شهرداری منطقه 2 - ناحیه 2

1.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 4 - ناحیه 4

3.0 (2 نظر)

شهرداری منطقه 5 - ناحیه 2

1.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 5 - ناحیه 3

3.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 5 - ناحیه 5

3.4 (4 نظر)

شهرداری منطقه 7 - مدیریت پسماند

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 7 - معاونت امور شهری و فضای سبز

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 11 - معاونت امور شهری و محیط زیست

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 12

4.5 (1 نظر)

شهرداری منطقه 18 - واحد زیباسازی

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 20

3.0 (2 نظر)

شهرداری منطقه 4

1.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 18

0.5 (3 نظر)

شهرداری منطقه 1 - ناحیه 4

شهرداری منطقه 1 - ناحیه 9

شهرداری منطقه 2 تبریز

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 2 - ناحیه 3

5.0 (1 نظر)

شهرداری منطقه 3 - ناحیه 5

شهرداری منطقه 4 کرج

2.8 (2 نظر)

شهرداری منطقه 4 - ناحیه 5

0.5 (1 نظر)

شهرداری منطقه 4 - ناحیه 6

1.0 (2 نظر)

شهرداری منطقه 4 - ناحیه 9

0.5 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو