شبکه صدا

شبکه جوان صدا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، ط. سوم، اتاق 52

شبکه فرهنگ صدا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان صدا وسیما، ساختمان شهدای رادیو، ط. دوم، اتاق 7

شبکه پیام صدا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. جام جم، ساختمان شهدای رادیو، ط. سوم

تهران، منطقه 3، سئول، درب جنوب نمایشگاه بین المللی، روبروی باشگاه انقلاب

تهران، منطقه 12، 15 خرداد، جنب دادسرا انقلاب

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، ط. ششم

شبکه صدای آشنا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، ط. سوم

شبکه قرآن صدا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، ط. چهارم

شبکه معارف صدا

شبکه صدا

قم، بلوار امین، ساختمان صدا و سیما

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. جام جم، ساختمان شهدای رادیو، ط. اول

شبکه ورزش صدا

شبکه صدا

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. جام جم، ساختمان شهدای رادیو، ط. اول و سوم، اتاق 44

تهران، منطقه 3، ولی عصر، خ. بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو

کرج، طالقانی شمالی، خ. جام جم