شرکت ترخینه

5.0 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت هانا سپند مزه آفرین (لوید)

شرکت رهپویان شمیم ایرانیان

شرکت آریا ایده آل (نامیکا)

شرکت صنایع غذایی بیژن - کارخانه

طعم تهران (ماه بانو)

شرکت آماده لذیذ - دفتر پخش زنجیره ای (گالی نابلانکا)

شرکت الیت - کارخانه شماره 2 (گالی نابلانکا)

شرکت آماده لذیذ - دفتر مرکزی (گالی نابلانکا)

شرکت سیمین فر - دفتر و کارخانه

شرکت گل پخش آوند

شرکت چاشت پسند (هنی و هنیتا)

شرکت آماده لذیذ - دفتر پخش مویرگی (گالی نابلانکا)

باریزان

5.0 (2 نظر)

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه کرج

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه مشهد

شرکت الیت - کارخانه شماره 1 (گالی نابلانکا)

شرکت الیت - دفتر مرکزی (لذیذ)

5.0 (1 نظر)

بازرگانی محمدی

شرکت جام زرین فیروز (ترانه)

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه مرکزی

شرکت سپید نار جنوب (سس سالوت)

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه اصفهان

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه اهواز

شرکت صنایع غذایی بیژن - شعبه رشت

دسته بندی مشاغل
منو