تاسیسات الکتریکی و امنیتی ساختمان

طراحی و محاسبه تاسیسات الکتریکی ساختمان

عضو سازمان نظام کاردانان ساختمان استان آذربایجانشرقی (ش.ع 3142)

تبریز، طالقانی، بالاتر از مسجد موسی ابن جعفر، کوچه رضوی دوم، کوچه بیگی