بیمارستان سوانح سوختگی

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، خیابان یاسمی