باغ وحش در شهر اصفهان

  • در شهر اصفهان

رنگین کمان

باغ وحش

اصفهان، مشتاق سوم، بعد از سه راه جی شیر