اسب سواری

باشگاه اسب سواری آذربایجان

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوارکاری

تبریز، جاده تهران، اول ائل گلی

باشگاه اسب سواری آذربایجان 2

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری آذرخش

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری آراز

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، سه راهی اهر، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری آرین

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسیس

باشگاه اسب سواری استار عربین

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، جاده اهر، روستای آرپادرسی، کوچه ترانس

باشگاه اسب سواری البرز

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری الغدیر

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، روستای چاوان

باشگاه اسب سواری امپیک

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، روستای آرپادرسی

باشگاه اسب سواری امیران

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری پردیس

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری تبریز

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری چاپار

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، جاده امند و ایوند

باشگاه اسب سواری خجسته

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، بعد از پلیس راه صوفیان

باشگاه اسب سواری درخشان

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری دژ

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری راد

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری سبلان

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری سردار ملی

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری سهند

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری شاهد

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، کیلومتر 8 بزرگراه، بعد از خروجی خاوران، سمت راست

باشگاه اسب سواری شبدیز

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، سه راه اهر

باشگاه اسب سواری شمالغرب

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی

باشگاه اسب سواری شمایل

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، جاده قدیم اهر، نرسیده به آرپادرسی

باشگاه اسب سواری شمس

باشگاه ورزشی ، باشگاه سوار کاری

تبریز، آرپادرسی