شرکت باران خاک و پی

آزمایشگاه خاک شناسی زمین شناسی مهندسین مشاور
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺎران ﺧﺎک و ﭘﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﺗﺨﺼﺺ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﺺ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺑﺘﻦ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺸﮑﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘاوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ CPTu در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ، اﺑﺰارﮔﺬاری و رﻓﺘﺎرﻧﮕﺎری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻟﺮزهﺧﯿﺰی، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ، ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮد، ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ، اﻧﮑﺮاژ، ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ، ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺮﻓﺸﺎر، ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ، اﺧﺘﻼط ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺎک و ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ، ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﺰو ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺎران ﺧﺎک و ﭘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و HSE-MS ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید