شرکت مهندسی سازه صنعت پاهنگ

طراحی و ساخت کارخانجات نفت و پتروشیمی