شرکت توسعه علوم راهبردی ایده

مجموعه نرم افزارهای مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیکی

برنامه نویسی نرم افزار آموزشی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در راستای ایجاد مدیریتی متمرکز و با هدف ارائه راهکارهای یکپارچه در شاخه منابع انسانی و آموزش کارکنان، تأسیس گردیده است. استراتژی سازمانی ایده، شناسایی و مکانیزاسیون فرایند آموزش سازمانها و صنایع، از یکسو با رویکرد تفکر سیستمی بر این فرایند و تعامل بین زیر سیستم های آموزش کارکنان و از سویی با طراحی و اجرای این سیستم ها در حوزه فناوری اطلاعات می باشد. نرم افزارهای یکپارچه مدیریت آموزش ایده علاوه بر تأمین زیر فرایندهای آموزش (تدوین استاندارد، برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی اثربخشی و پایش)، راهکارهایی جهت عملیاتی نمودن و پیاده سازی زیر فرایندها بصورت سیستماتیک و در قالب استـانداردهای بـین المللی آموزش ( ISO 10015 , IWA2 )، ارائه می دهد. این‌ شرکت‌ با اتکاء به‌ مدیریتی‌ نوین، کارآمد و متخصصین‌ و کارشناسان‌ آشنا به‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ منابع انسانی و با یک دهه تجربه‌ در صنایع گوناگون تاکنون‌ گامهای‌ بلندی‌ در جهت‌ تحقق‌ مکانیزاسیون فرایند مدیریت آموزش‌ سازمان ها و ارایه خدمات آموزشی برداشته‌ است. افزون بر این شرکت ایده به منظور پاسخ به نیازهای آموزشی سازمانها، اقدام به راه اندازی واحد تولید و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی نموده است.