صنایع آتش نشانی یزدان پناه

آدرس: قم ،خیابان ۱۹ دی ( باجک ۲ ) ،نبش کوچه ۶۶، پلاک ۸۷۰ و تلفن :-۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶۸ و ۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶9 و تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۵۲۹۶۱۶

کپسول آتش نشانی فروش سیستم اعلام و اطفا حریق فروش لباس کار و ایمنی فروش تجهیزات آتش نشانی فروش و شارژ کپسول گاز مایع
 • EntityId : 532013
 • SmallCode : dcf62
 • Category : کپسول آتش نشانی
 • Activities :
  کپسول آتش نشانی (523996)فروش سیستم اعلام و اطفا حریق (524220)فروش لباس کار و ایمنی (513330)فروش تجهیزات آتش نشانی (524022)فروش و شارژ کپسول گاز مایع (524023)
 • Update Date : 2023-08-05
 • Quality Score : 0.600
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 3 (Silver - پلان سیمین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  صنایع آتش نشانی در قمفروش تجهیزات اتش نشانی در قمشارژ کپسول گاز در قمشارژ کپسول آتش نشانی در قمفروش سیستم اعلام و اطفا حریق در قمکپسول اتش نشانیدرب ضد حریقاسپیرینکلرجعبه اتش نشانیتجهیزات اتش نشانیفروش لوازم اتش نشانیصنایع انش نشانی یزدان پناه قماتش نشانی یزدان پناه قماتش نشانی یزدان پناهصنایع انش نشانی یزدان پناهیزدان پناه قماعلام حریق قمکپسول اتش نشانی قماتش نشانی قمسیستم های اعلام و اطفا حریق در استان قمصنایع ایمنی و آتش نشانی یزدان پناهیزدان پناهآتش نشانی یزدان پناهصنایع آتش نشانی یزدان پناه

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0.5  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • ایمیل :
لیست خدمات و محصولات
 • کپسول آتش نشانی

 • فروش سیستم اعلام و اطفا حریق

 • فروش لباس کار و ایمنی

 • فروش تجهیزات آتش نشانی

 • فروش و شارژ کپسول گاز مایع

 • جعبه اتش نشانی

 • اسپیرینکلر

 • درب ضد حریق

 • تجهیزات اتش نشانی

 • فروش لوازم اتش نشانی

 • کپسول اتش نشانی

 • اعلام حریق

 • اتش نشانی

توضیحات
آدرس صنایع آتش نشانی یزدان پناه: قم ،خیابان ۱۹ دی ( باجک ۲ ) ،نبش کوچه ۶۶، پلاک ۸۷۰ و تلفن :-۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶۸ و ۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶9 و تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۵۲۹۶۱۶نماینده انحصاری کپسول های اتش نشانی برند دژ
خدمات آتش نشانی یزدان پناه عبارتند از :شارژ و سرویس کپسول های اتش نشانی
نماینده جعبه های فایر باکس و قرقره هوزریل و کلیه متعلقات
نماینده انحصاری اسپرینکلر کالن استاندارد مورد تایید اتش نشانی
نماینده انحصاری سیستم اعلام حریق آنا استاندارد مورد تایید اتش نشانی
نماینده انحصاری خانه هوشمند و کلیدهای لمسی برند آلفا

آدرس: قم ،خیابان ۱۹ دی ( باجک ۲ ) ،نبش کوچه ۶۶، پلاک ۸۷۰ و تلفن :-۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶۸ و ۰۲۵۳۷۷۲۶۶۶9 و تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۵۲۹۶۱۶