شرکت پتروگوهر پارس

بزرگترین تولیدکننده سودکاستیک پرک در ایران

تولید مواد شیمیایی