میزبان - آشپزخانه مرکزی

متخصص سرو غذای مجالس، سمینارها و شرکتها

تهیه غذا خدمات مجالس و مراسم رستوران