انجمن حمایت زندانیان مرکز

حساب خانواده زندانی از زندانی جداست.

اتحادیه، انجمن، تعاونی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
1- انجمن حمایت زندانیان حامی و ملجاء خانواده های نیازمند و آسیب پذیر زندانیان
2- با آسودگی خاطر خودروهای فرسوده خود را در مرکز جمع آوری خودروهای فرسوده کد 1712 تحت نظارت انجمن حمایت زندانیان ثبت نام نمایید.
خدمات و محصولات