شرکت آبتین صنعت

از تجربه ما سود ببرید.

تولید پمپ تولید فیلتر صنعتی
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • فکس :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
لیست خدمات و محصولات
 • تولید پمپ

 • تولید فیلتر صنعتی

 • فیلتر محفظه ای

 • فیلتر پرس

 • ضد خوردگی

 • برج جذب

 • ضد اسید

 • شیرآلات، لوله و اتصالات

 • پکیج ها

 • صافی و پارچه های صنعتی

 • مواد اولیه پلیمری

 • تولید پمپ در تهران

 • تولید پمپ در محله فتح

 • تولید فیلتر صنعتی در تهران

 • تولید فیلتر صنعتی در محله فتح

 • فیلتر محفظه ای در تهران

 • فیلتر محفظه ای در محله فتح

 • فیلتر پرس در تهران

 • فیلتر پرس در محله فتح

 • ضد خوردگی در تهران

 • ضد خوردگی در محله فتح

 • برج جذب در تهران

 • برج جذب در محله فتح

 • ضد اسید در تهران

 • ضد اسید در محله فتح

 • شیرآلات، لوله و اتصالات در تهران

 • شیرآلات، لوله و اتصالات در محله فتح

 • پکیج ها در تهران

 • پکیج ها در محله فتح

 • صافی و پارچه های صنعتی در تهران

 • صافی و پارچه های صنعتی در محله فتح

 • مواد اولیه پلیمری در تهران

 • مواد اولیه پلیمری در محله فتح

توضیحات
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺘﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ (ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻮری ﺳﺎﺑﻖ) از سال 1356 در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺼﻔﯿﻪ و میکس ﺳﯿﺎﻻت خورنده و اسیدی با استفاده از پمپ ها، فیلترها و تجهیزات پلیمری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ صنایع ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن و فلزات، آب و ﻓﺎﺿﻼب، نیرو، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آﺑﮑﺎری، مکانیکی، ﻏﺬاﯾﯽ، آرایشی، بهداشتی، دارویی و سایر صنایع ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﺮای ﭘﺮوژه در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی، ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﮕﻬﺪاری، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﯿﻪ و میکس ﺳﯿﺎﻻت، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد پلیمری ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: PTFE - PVDF - PPGF - PPH - HDPE - PVC ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ:

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و تعمیر و بازسازی ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭘلیمری ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ (اﻓﻘﯽ، ﻋﻤﻮدی، ﺑﺸﮑﻪ ای، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ)
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و تعمیر و بازسازی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘلیمری ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ (ﻓﯿﻠﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ای، ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺮس، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ، وﮐﯿﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی قطعات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻠﯿﻤﺮی (ﺧﻮدﻣﮑﺶ، اﺳﺘﺮﯾﻨﺮ، ﻓﻦ، ﺑﺮج ﺟﺬب، ﻫﻤﺰن، وان، وان هول سل، ﻣﺨﺰن، ﭘﮑﯿﺞ اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ، پکیج بازیابی فلزات)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پلیمری و ﻓﻠﺰی (ﺳﺎﻧﺘﺮﯾفیوژ، ﻣﻨﻮ ﭘﻤﭗ، دﺑﻞدﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پلیمری و ﻓﻠﺰی (ﻓﯿﻠﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ای، ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺮس، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ، وﮐﯿﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ (الکتروموتور، ﺳﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، اورینگ، ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﺟﮏ، ﭘﻤﭗﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و لوازم ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (لوله، اﺗﺼﺎﻻت، شیرآلات، شیلنگ، صافی و نازل)
ﺗﺎﻣﯿﻦ و دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺶ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻮل، ورق و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی
ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، آموزش و تست در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید