شرکت آبتین صنعت

از تجربه ما سود ببرید.

تولید پمپ تولید فیلتر صنعتی فروش پمپ
 • EntityId : 270824
 • SmallCode : bc18f
 • Category : تولید پمپ
 • Activities :
  تولید پمپ (291220)تولید فیلتر صنعتی (6343023)فروش پمپ (503084)
 • Update Date : 2023-08-29
 • Quality Score : 0.714
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 4 (Gold - پلان زرین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  تولید فیلتر صنعتی در تهرانشرکت های تولید کننده فیلتر روغن در شهر تهرانتولید پمپ در تهرانتولید پمپ صنعتی در استان تهرانتولید پمپ در شهر تهرانپمپ صنعتی در غرب تهرانتولید فیلتر صنعتی در استان تهرانپمپ صنعتیتولید فیلتر روغن و هوا در تهرانپمپتولید فیلتر روغنتولید پمپ صنعتیشرکت های تولید کننده فیلتر روغن در تهرانشرکت آبتین صنعت

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0.5  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • فکس :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
لیست خدمات و محصولات
 • تولید پمپ

 • تولید فیلتر صنعتی

 • فروش پمپ

 • فیلتر محفظه ای

 • فیلتر پرس

 • ضد خوردگی

 • برج جذب

 • ضد اسید

 • شیرآلات، لوله و اتصالات

 • پکیج ها

 • صافی و پارچه های صنعتی

 • مواد اولیه پلیمری

توضیحات
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺘﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ (ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻮری ﺳﺎﺑﻖ) از سال 1356 در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺼﻔﯿﻪ و میکس ﺳﯿﺎﻻت خورنده و اسیدی با استفاده از پمپ ها، فیلترها و تجهیزات پلیمری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ صنایع ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن و فلزات، آب و ﻓﺎﺿﻼب، نیرو، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آﺑﮑﺎری، مکانیکی، ﻏﺬاﯾﯽ، آرایشی، بهداشتی، دارویی و سایر صنایع ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﺮای ﭘﺮوژه در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی، ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﮕﻬﺪاری، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﯿﻪ و میکس ﺳﯿﺎﻻت، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد پلیمری ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: PTFE - PVDF - PPGF - PPH - HDPE - PVC ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ:

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و تعمیر و بازسازی ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭘلیمری ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ (اﻓﻘﯽ، ﻋﻤﻮدی، ﺑﺸﮑﻪ ای، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ)
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و تعمیر و بازسازی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘلیمری ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ (ﻓﯿﻠﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ای، ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺮس، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ، وﮐﯿﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی قطعات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻠﯿﻤﺮی (ﺧﻮدﻣﮑﺶ، اﺳﺘﺮﯾﻨﺮ، ﻓﻦ، ﺑﺮج ﺟﺬب، ﻫﻤﺰن، وان، وان هول سل، ﻣﺨﺰن، ﭘﮑﯿﺞ اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ، پکیج بازیابی فلزات)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پلیمری و ﻓﻠﺰی (ﺳﺎﻧﺘﺮﯾفیوژ، ﻣﻨﻮ ﭘﻤﭗ، دﺑﻞدﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پلیمری و ﻓﻠﺰی (ﻓﯿﻠﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ای، ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺮس، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ، وﮐﯿﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ (الکتروموتور، ﺳﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، اورینگ، ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﺟﮏ، ﭘﻤﭗﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ)
ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و لوازم ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (لوله، اﺗﺼﺎﻻت، شیرآلات، شیلنگ، صافی و نازل)
ﺗﺎﻣﯿﻦ و دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺶ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻮل، ورق و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی
ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، آموزش و تست در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید