پارس ژنوم

بسیاری از بیماریهای ژنتیکی قابل پیشگیری هستند.

آزمایشگاه ژنتیک