دفتر فنی و مهندسی قائم

تعمیر تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، کلینیک

تعمیر تجهیزات پزشکی