مرکز تخصصی بزرگمهر

آزمایشات تخصصی شنوایی اطفال، تربیت شنوایی و زبان آموزی و آموزشهای شنیداری - کلامی ویژه کودکان کم شنوا، درمان اختلالات پردازش شنوایی اطفال، درمان بدشنوایی

کلینیک شنوایی سنجی