شرکت ساعی قدرت فارس

سرویس و نگهداری پست های توزیع ، فشار قوی و انتقال طراحی ، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های پستهای فشار قوی برق در تمام سطوح ولتاژی

توزیع برق و انتقال نیرو