دکتر راضیه نبی

جراحی دست، آرنج، شانه، جراحی اعصاب محیطی، تعویض مفصل شانه، اعمال آرتروسکوپی شانه، عمل های دررفتگی مکرر شانه و پارگی تاندون شانه به روش آرتروسکوپی

فوق تخصص جراحی دست متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل