صنایع پتروپالایش جابر

اکتشاف، استخراج و توسعه میادین نفت و گاز