شرکت توسعه گاز

فروش انواع گاز طبی و اکسیژن بیمارستانی و گاز مایع و گاز آرگون و گاز ازت و اکسیژن مایع

اکتشاف، استخراج و توسعه میادین نفت و گاز فروش و تعمیر گاز طبی و صنعتی