شرکت تولیدی و صنعتی آرادگازگستر

گازهای صنعتی، آزمایشگاهی O2 - Ar - H2 - He - C2H2 - CL2 - NH3

تولید و پخش گاز طبی و صنعتی تولید گاز اکسیژن