شرکت بازرگانی آرا تجهیز فارمد

آزمایش را با ما تجربه کنید.

تولید تجهیزات آزمایشگاهی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
1 محصولات کمپانی Agilent آمریکا : اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی و اتوسمپلرهای ازمایشگاهی و چیلر های ازمایشگاهی و کلیه متعلقات و لوازم 2- محصولات کمپانی perkin Elmer آمریکا : اسپکتروفتومتر ها و طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و سیستم های CHNOS 3- محصولات کمپانی Olympus زاپن : انواع میکروسکوب های بیولوژی دو چشمی و سه چشمی CX23 ،CX33 و میکروسکوب های پلاریزان عبوری و انعکاسی ، میکروسکوب های اینورت ، میکروسکوب های متالوژی و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، سیستم های عکس براداری میکروسکوبی 4- محصولات کمپانی Sherwood انگلیس : فلیم فتومترهای کلاسیک و صنعتی و کلینیکال 5- محصولات کمپانی Brookfield آمریکا : انواع رئومتر و ویسکوریمتر ، ویسکوزیمتر کربس ، حمام آب سیرکوله و انجمادی ، ویسکوزیمتر پودر ، تکسچر آنالایزر نرم افزارها ی ویسکوزیمتری 6- محصولات کمپانی Hach آمریکا : PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر ، راکتور COD ، کلرسنج دیجیتال ، اسپکتروفتومتر و فتومتر و انالایزر های انلاین اب و فاضلاب 7 - محصولات کمپانی WTW آلمان : PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر COD متر ، رنگ سنج ، فتومتر ، آنالایز های اب و فاضلاب و انواع الکترود های مربوطه و محلول های کالیبراسیون 8- محصولات کمپانی Unico آمریکا : اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل و اسپکتروفتومتر های دابل بیم و انواع سل و کوت های اسپکتروفتومتری 9- محصولات کمپانی KERN آلمان : انواع ترازوهای ازمایشگاهی و صنعتی ، انواع ترازو و رطوبت سنج ، میکروسکوب های بیولوژی و پلاریزان و اینورت بیولوژی و متالوژی 10- محصولات کمپانی atago ژاپن : انواع رفراکتومترهای دیجیتالی پرتابل و رومیزی و رفراکتورمترهای پرتابل چشمی و پلاریمتر های رومیزی ، ویسکوزیمترهای ازمایشگاهی 11- محصولات کمپانی Varian استرالیا : انواع پمپ های ازمایشگاهی و پمپ های خلا قوی 12- محصولات کمپانی IKA آلمان : انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ، انواع هموژنایزر ، آسیاب ، شیکر انکوباتور ، ورتکس ، هات پلیت ، انواع روتاری اپراتور ، دستگاه اندازه گیری گشتاور ، کالریمتر ، ترموستات و راکتور آزمایشگاهی 13- محصولات کمپانی Minolta ژاپن : کلروفیل متر و کالری متر 14- محصولات کمپانی CID آمریکا : دستگاه اندازه گیری سطح برگ ، فتوسنتز متر 15- محصولات کمپانی Decagon آمریکا : سان اسکن ، سطح سنج برگ ، انالایزر حرارتی 16- محصولات کمپانی GFL آلمان : آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر ، بن ماری شیکر ، شیکر انکوباتور و شیکرهای اربیتالی 17- محصولات کمپانیHamilton انگلیس : آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر 18- محصولات کمپانیParagon آمریکا : کوره های آزمایشگاهی 19- محصولات کمپانیNabertherm آلمان : کوره های آزمایشگاهی 20 - محصولات کمپانیbuchi آلمان : انواع روتاری اواپراتور 21 محصولات کمپانی Hettich آلمان: سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر 22 - محصولات کمپانی Aczet امریکا : طیف سنج های اشعه ایکس 23 - محصولات کمپانی Centurion انگلیس: سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر 24- محصولات کمپانی D-Lab چین : انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ،انواع هموژنایزر ،هات پلیت ، رولر میکسر ، اسپین و ورتکس ، روتاری اواپراتور ، ترمال سایکلر ، ترموبلاک، ترومیکسر آزمایشگاهی 25- محصولات کمپانی Bio-Rad آمریکا : ریل تام پی سی آر و ترمال سایکلر و انواع الکتروفورزهای افقی و عمودی ، پاورسوپلای آزمایشگاهی 26 - محصولات کمپانیElectrothermal انگلیس: شوف بالن یا منتل های آزمایشگاهی ، دستگاه نقطه ذوب 27 محصولات کمپانی velp ایتالیا: انواع هات پلیت و هیتر ، همز ن های مکانیکی ، همو ژنایزر های آزمایشگاهی ، BOD متر , COD توربیدیمتر ، انکوباتور BOD، سوکسله و کجلدال 28- محصولات کمپانی Waring آمریکا: انواع مخلوط کن آزمایشگاهی و صنعتی 29 - محصولات کمپانیLabteK ایتالیا: هات پلیت های صفحه بزرگ 30 محصولات کمپانی Elmaآلمان: انواع حمام های التراسونیک 31 محصولات کمپانی G-wonکره : انواع رطوبت سنج و شوری سنج دیجیتالی و پرتابل ، رفراکتومتر های دیجیتالی ، دستگاه های سنجش اسیدیته و دستگاه اندازه گیری رطوبت هوا 32 محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف 33- محصولات کمپانی Carbolite انگلیس : انواع انکوباتور و آون های دمای بالا 34 محصولات کمپانیYIDI چین : روتاری میکروتوم ، میکروتوم کامپیوتری ، دهیدراتور های اتوماتیک ، حمام بافت ،خرد کنند ه های کامپیوتری 35 - محصولات کمپانیSJ-Cryo چین : تانک های ذخیره نیتروژن 36 - محصولات کمپانیMVE آمریکا : تانک های ذخیره نیتروژن 37 - محصولات کمپانیPoulten آلمان : سمپلر های با حجم ثابت و متغییر ، انواع دیسپنسر 38- محصولات کمپانیbiotek آمریکا : الایزا ریدر و الایزا واشر 39- محصولات کمپان Jiun air دانمارک : انواع پمپ و کمپرسورهای هوا 40 محصولات کمپانیLabnet آمریکا : اسپین ، سانتریفیوژهای ساده و یخچالدار ، الکتروفورز روتاتور ، میکسر سه بعدی ، شیکر ، روکر 41 محصولات کمپانیJenway انگلیس : اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل 42 محصولات کمپانیAND ژاپن : ترازوهای دقیق آنالیتیکال ، ترازوهای ازمایشگاهی و تراوزهای طلا و جواهرات 43- محصولات کمپانیMtops کره : انواع هات پلیت و هیتر و شوف بالن های تک خانه و چند خانه در حجم های مختلف 44- محصولات کمپانیJB آمریکا : پمپ ها