تهران، منطقه 19، محله شهرک رسالت، صالح آباد غربی، خیابان عزتی، جنب ساختمان خانه مشق

تهران، منطقه 6، محله بهجت آباد، میرزای شیرازی، نرسیده به خیابان کریمخان زند، پلاک 22

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، خیابان استادنجات الهی (ویلا)، خیابان کریمخان زند، خیابان ورشو

تهران، منطقه 22، محله کوهک، شهرک راه آهن، بلوار کوهک(چیتگر)، نبش نسیم 3، مجتمع پاسارگاد، ورودی اداری، طبقه 2، واحد 15

تهران، منطقه 16، محله نازی آباد، نازی آباد، خیابان شیرمحمدی، پشت پارک سردار جنگل، پلاک 170

ایستگاه اتوبوس 19 بهمن 7

ایستگاه اتوبوس نوزده بهمن 7 (ایستگاه اتوبوس) در محله نیروی هوایی مشهد و خیابان 19 بهمن واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی ایستگاه اتوبوس در محله نیرو...

مشهد، منطقه 9، محله نیروی هوایی، بلوار هاشمیه، بلوار کشوری، 19 بهمن

ایستگاه اتوبوس 19 بهمن 8/1

ایستگاه اتوبوس نوزده بهمن 8/1 (ایستگاه اتوبوس) در محله نیروی هوایی مشهد و بلوار شهید کشوری واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی ایستگاه اتوبوس در محله ...

مشهد، منطقه 9، محله نیروی هوایی، بلوار هاشمیه، بلوار کشوری

ایستگاه اتوبوس 22 بهمن 4/19

ایستگاه اتوبوس 22بهمن 4/19 (ایستگاه اتوبوس) در محله بهمن مشهد و خیابان 22 بهمن 4 واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و سه ایستگاه اتوبوس در محله بهم...

مشهد، منطقه 3، محله بهمن، بلوار 22 بهمن، 22 بهمن 4، بین 22 بهمن 4/18 و 22 بهمن 4/13

ایستگاه اتوبوس اقدسیه 19

ایستگاه اتوبوس اقدسیه 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله الهیه مشهد و بلوار اقدسیه واقع شده است. این ایستگاه یکی از هشتاد و یک ایستگاه اتوبوس در محله الهیه م...

مشهد، منطقه 12، محله الهیه، بلوار اقدسیه، بین اقدسیه 19 و 21

ایستگاه اتوبوس الهیه 19

ایستگاه اتوبوس الهیه 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله الهیه مشهد و بلوار الهیه واقع شده است. این ایستگاه یکی از هشتاد و یک ایستگاه اتوبوس در محله الهیه مشه...

مشهد، منطقه 12، محله جاهد شهر، بلوار الهیه، بعد از سجادیه

ایستگاه اتوبوس امامت 19

ایستگاه اتوبوس امامت 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله آزادشهر مشهد و بلوار امامت واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و نه ایستگاه اتوبوس در محله آزادشهر مش...

مشهد، منطقه 11، محله آزادشهر، بلوار معلم، بلوار امامت، بین امامت 17 و 19

ایستگاه اتوبوس دستغیب 19

ایستگاه اتوبوس شهید دستغیب 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله آبکوه مشهد و بلوار دستغیب واقع شده است. این ایستگاه یکی از چهار ایستگاه اتوبوس در محله آبکوه مش...

مشهد، منطقه 1، محله آبکوه، بلوار خیام، بلوار دستغیب، بین دستغیب 13 و19

ایستگاه اتوبوس رحمانیه 19

ایستگاه اتوبوس رحمانیه 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله جاهد شهر مشهد و خیابان سجادیه 21 - رحمانیه واقع شده است. این ایستگاه یکی از شصت و هفت ایستگاه اتوبو...

مشهد، منطقه 12، محله جاهد شهر، بلوار محمدیه، محمدیه 8، سجادیه 21

ایستگاه اتوبوس سرافرازان 19

ایستگاه اتوبوس سرافرازان 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله چهارچشمه مشهد و بلوار سرافرازان واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی و هشت ایستگاه اتوبوس در محله ...

مشهد، منطقه 9، محله سرافرازان، بلوار نماز، بلوار سرافرازان

ایستگاه اتوبوس شریعتی 19

ایستگاه اتوبوس شریعتی 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله استاد یوسفی مشهد و بلوار شریعتی واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و هفت ایستگاه اتوبوس در محله ا...

مشهد، منطقه 10، محله استاد یوسفی، بلوار اندیشه، بلوار شریعتی، بین شریعتی 17 و 19

ایستگاه اتوبوس شریعتی 19

ایستگاه اتوبوس شریعتی 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله استاد یوسفی مشهد و بلوار شریعتی واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و هفت ایستگاه اتوبوس در محله ا...

مشهد، منطقه 10، محله استاد یوسفی، بلوار اندیشه، بلوار شریعتی، نرسیده به حجاب

ایستگاه اتوبوس شکری 19

ایستگاه اتوبوس شهید شکری 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله حضرت حجت مشهد و خیابان توس 33 - شکری واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست ایستگاه اتوبوس در محله...

مشهد، منطقه 2، محله نوید، بلوار توس، بین نگارستان و دروردی 7

ایستگاه اتوبوس شهرک نوید 19

ایستگاه اتوبوس شهرک نوید 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله نوید مشهد و خیابان توس 31 - نوید واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست و یک ایستگاه اتوبوس در محل...

مشهد، منطقه 2، محله نوید، توس 31 نوید، بین نوید 12 و 14

ایستگاه اتوبوس شهیداسماعیل پور 19

ایستگاه اتوبوس شهید اسماعیل پور 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله حسین آباد مشهد و بلوار شهید اسماعیل پور واقع شده است. این ایستگاه یکی از سی ایستگاه اتوبوس...

مشهد، منطقه 5، محله حسین آباد، بلوار اسماعیل پور، نرسیده به اسماعیل پور 19

ایستگاه اتوبوس شهیدبابانظر 19

ایستگاه اتوبوس شهید بابانظر 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله وحید مشهد و بزرگراه شهید بابانظر واقع شده است. این ایستگاه یکی از هشت ایستگاه اتوبوس در محله و...

مشهد، منطقه 4، محله وحید، بزرگراه بابانظر

ایستگاه اتوبوس شهیدبصیر 19

ایستگاه اتوبوس شهید بصیر 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله شهید بصیر مشهد و خیابان توس 91 - بصیر واقع شده است. این ایستگاه یکی از یازده ایستگاه اتوبوس در مح...

مشهد، منطقه 2، محله شهید بصیر، بلوار توس، توس 91

ایستگاه اتوبوس شهیددرودی 19

ایستگاه اتوبوس شهید درودی 19 (ایستگاه اتوبوس) در محله حضرت حجت مشهد و خیابان حجت واقع شده است. این ایستگاه یکی از بیست ایستگاه اتوبوس در محله حضرت حجت...

مشهد، منطقه 2، محله حضرت حجت، توس 41، حجت، بعد از درودی 19

عبارات پیشنهادی متناسب با جستجو: