بیمارستان کودکان - تامین اجتماعی (مرکز طبی کودکان)

بیمارستان کودکان درمانگاه