شرکت پترو انرژی خیلج فارس

طراحی و ساخت کارخانجات نفت و پتروشیمی