سماییان (برق و الکترونیک و تصویربرداری)

هنرستان کار دانش پسرانه دولتی