شرکت مدیریت هیربدان

فعال در پروژه های EPC

پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی نیروگاه سازی