جهانگیری

تعمیر تجهیزات الکترونیک تعمیر تلفن و تجهیزات مخابراتی