شرکت آبکده پارسیان

آب سالم: ضامن سلامتی خانواده ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﺪ ، ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ.

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
ﻟﺬت ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب) اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (آب را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و آﺑﯽ ﮔﻮارا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. AQUABEST – SAMTEC – ROBIKEN ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﺬت ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿه آب ۸ ﻣﺮﺣﻠه ای اﮐﻮاﺑﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﻌه ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ - ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ھﻮﺷﻤﻨﺪ
AquaBest ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿه آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋه آﺑﮑﺪه ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑه ﻓﺮدی دارد ﮐه ﺷﺎﻣﻞ :
دارای ﺳﯾﺳﺗم ﻋﯾب ﯾﺎب ھوﺷﻣﻧد دارای ۷ ﻋدد ﻓﯾﻠﺗر درﺟه ﯾﮏ ﺗﺎﯾواﻧﯽ و ۱ ﻋدد ﻻﻣپ ﯾووی
دارای ﺷﯾر ﺑرداﺷت اھرﻣﯽ ﺑﻠﻧد و اﺳﺗﯾل ﺿد زﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﺗرل ﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻠﺗرھﺎ
دارای ﺑوﺳﺗر ﭘﻣپ ﻗوی ﻣﺟﮭز ﺑه ۲ ﻋدد ﺳﻧﺳور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ) روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه (ﺑدون ﺻدا و ﻟرزش ﻣﺧزن ۱۲ ﻟﯾﺗری ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺗﺎﻧﮏ ﭘﮏ ﺗﺎﯾواﻧﯽ دﻗت ﻓﯾﻠﺗراﺳﯾون ۰٫۰۰۰۱ ﻣﯾﮑرون
دارای ﺷﯾر ﺑرﻗﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ھدر رﻓت آب دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺻﻔﯾه آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﺻب ﺑه ﯾﺧﭼﺎل ﺳﺎﯾد ﺑﺎی ﺳﺎﯾد ۱۲ ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺗﯽ ﻣﻣﺑران
۱۸ ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه 
ﻧﺻب و ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن
آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل در ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿه آب و ﺧﺪﻣﺎت آن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑه ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺗﺼﻔﯿه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ۸ ﻣﺮﺣﻠه آﺑﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﻮارا را ﺑه ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮاﻣﯽ اراﺋه ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺮﺣﻠه اول ﻓﯿﻠﺘﺮ p.p ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان ﮐﻠﯿه ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب و ﮔﻞ و ﻻی را ﺗﺎ اﻧﺪازه ۵ ﻣﯿﮑﺮون از آب ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺮﺣﻠه دوم و ﺳﻮم دو ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ درﺟه ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان ﺣﺬف ﮐﻠﺮ و ﮐﺪورت و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و در ﻧﺘﯿﺠه ﺑﮭﺒﻮد طﻌﻢ و ﺑﻮی آب ﻣﺮﺣﻠه ﭼﮭﺎرم ﻣﻤﺒﺮان اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺷﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Toray ژاﭘﻦ ﺳﺎﺧﺘه ﺷﺪه ﮐه ﻗﺎدر اﺳﺖ ذرات ۰٫۰۰۱ ﻣﯿﮑﺮون آب را ﺗﺼﻔﯿه و ﻧﯿﺘﺮات و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا را از آب ﺣﺬف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻠه ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺬف ﺑﻮی ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺮ و اﮔﺮ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﻮی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ طﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻠه ﺷﺸﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﻨﺮال ، اﺿﺎﻓه ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺮﺣﻠه ھﻔﺘﻢ آب را ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﺳﯿﺪی ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠه ھﺸﺘﻢ ﻻﻣﭗ UV ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌه UV  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮭﺎ و اﻧﮕﻠﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼ از آب ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد