اقتدار صنعت اروند جنوب

مجری سالنهای عریض و بدون ستون وسط

تجهیزات سالن ورزشی